Privacyverklaring

Animalicious BV neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. Hieronder leggen wij u uit hoe we persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

De verantwoordelijke voor de verwerking is Animalicious BV, Duifstraat 2 A te 2980 Zoersel, ondernemingsnummer BE0632.693.980.

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met Cathy Gorrebeeck, info@cat-alicious.be. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer en voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Animalicious BV gegevens?

Animalicious BV verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als klant op ons een beroep doet voor dierenoppas, dogwalking, nachtoppas. Deze activiteiten vatten we samen onder de noemer “klantenbeheer” en betreffen met name de uitvoering van de projecten die wij met u afspreken.

Bent u leverancier, dan verwerken wij uw gegevens of die van uw contactpersonen in het kader van de levering van producten of diensten, voor het generieke doeleinde “leveranciersadministratie”.

Verder verwerken wij uw gegevens, als klant of als leverancier, bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. Dit vormt het doeleinde “boekhouding”.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Animalicious BV?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van het project waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, de gegevens over uw huisdieren en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door of geeft u deze zelf in bij het aanmaken van uw klantenaccount.

Hoe verzamelt Animalicious BV uw gegevens?

Uw gegevens verzamelen wij wanneer u daartoe (papieren, e-mails, dan wel elektronische) formulieren invult. Soms gebeurt dit ook via een gesprek, telefonisch contact of mailuitwisseling.

Als u onze website bezoekt verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door Animalicious BV?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers en voor de verwerking “boekhouding”.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden enkel intern verwerkt in het kader van klantenbeheer, leveranciersbeheer, en boekhouding door de dienst/verantwoordelijke die instaat voor deze activiteiten. Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of wanneer overheidsinstanties die daartoe het recht hebben, bij ons gegevens opvragen. In dat geval gaan wij na of aan de voorwaarden om gegevens op te vragen is voldaan.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derden. Ze worden bewaard door cloud services via het IT bedrijf dat de software van Animalicious BV beheert. Dan worden uw gegevens mogelijk opgeslagen op servers in derde landen waar in beginsel enkel wij toegang toe hebben. In dat geval zorgen wij ervoor dat de provider van die diensten gevestigd is in een derde land met een adequaat beschermingsniveau of dat er met die provider een overeenkomst ter bescherming van uw rechten wordt gesloten.

Uw rechten

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij info@cat-alicious.be met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop Animalicious BV uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Cat-Alicious is een onderdeel van de Animalicious SBV groep. Maatschappelijke zetel: Duifstraat 2 A – 2980 Zoersel. Ondernemingsnummer BE0632693980

Ontvang al ons nieuws recht in je mailbox!

We sturen enkel een nieuwsbrief als het echt belangrijk is. Beloofd!